Jazykov kola na Facebooku!

+420 581 217 606
interred@interred.cz

Pro studenty

Mezinárodní zkoušky

Proč je výhodné mít mezinárodní certifikát ?
K čemu Vás opravňuje ?
Jak obtížné je ho získat ?

Na tyto výše uvedené otázky se Vám pokusíme odpovědět v následujících základních informacích. V případě, že mimo níže uvedené chcete znát kompletní seznam zkoušek, ke kterým naše škola připravuje, a také rozsah a formy samotné výuky, navštivte sekci „Jazykové studium“ a posléze část: „Kursy s přípravou pro vykonání státních či mezinárodních zkoušek“, kde máte také možnost si podat přihlášku on-line.

1. Angličtina

Mezinárodní zkoušky ECL

Nejnovější typ mezinárodně uznávaných zkoušek, organizovaných mezinárodním testovacím centrem Univerzity Palackého Olomouc. Naše škola je od února 2009 akreditovaným a jediným soukromým subjektem v regionu tzv.regionálním testovacím centrem ECL, kde je možné tyto zkoušky skládat.Mimo jazyk anglický, lze tyto zkoušky skládat z německého, ruského, italského, francouzského, španělského, slovenského, či českého jazyka pro cizince.

Cambridgeské zkoušky

Výhodou cambridgeského diplomu lze spatřit v jeho mezinárodní platnosti i v jistém renomé, které uznává i řada zahraničních firem. Zkoušky jsou také akreditovány ministerstvem školství jako osvědčení o znalosti anglického jazyka u zaměstnanců státní správy. „Tyto certifikáty mají celoživotní platnost.“

Nejrozšířenější cambridgeské zkoušky lze rozdělit do tří skupin: certifikáty z obecné angličtiny( 5 stupňů ), certifikáty z angličtiny obchodní ( 3 stupně ) a test IELTS.

A. Certifikáty z obecné angličtiny

Zkoušky z obecné angličtiny se skládají z pěti částí: reading (porozumění psanému textu), writing (písemný projev), use of English (použití gramatiky v praxi), listening (porozumění mluvenému slovu) a speaking (ústní projev).Patří mezi ně například zkouška Preliminary English Test ( PET ), ověřující střední znalost jazyka. PET lze složit zhruba po 350 hodináchvýuky. Další – zcela nejoblíbenější a široce uznávanou je zkouška First Certificate in English ( FCE ). Obvykle se skládá po 500 vyučovacích hodinách výuky. Nejvyšší úrovní je pak CAE a CPE. Zkoušky z obecné angličtiny jsou hodnoceny podobně: abyste byli úspěšní, musíte dosáhnout určitého bodového/procentuálního minima, certifikáty vyšší úrovně jsou pak hodnoceny známkou A, B či C.

B. Certifikáty z obchodní angličtiny

Cambridgeské zkoušky Business English Certificates (BEC) testují Vaše znalosti obchodní angličtiny a jejich absolvováním velmi zvyšujete své šance na lepší uplatnění na pracovním trhu. Základní zkouškou je BEC Preliminary. Určena je pro kandidáty z nižší úrovní znalosti jazyka. Skládá se ze čtyř částí: čtení a psaní (1 hodina a 30 minut), poslechu (40 minut) a ústního projevu (12 minut ve dvojci uchazečů). Dalšími úrovněmi této zkoušky jsou BEC Higher a BEC Vantage.

C. IELTS

Strukturou a způsobem hodnocení se od výše popsaných zkoušek liší test International English Language Testing system (IELTS), jenž je vhodný zejména pro ty, kteří chtějí dlouhodobě studovat či žít v zahraničí, nebo pro zájemce o účast na zahrničních stážích a výměnných studijních programech na univerzitách. IELTS je v Česku organizována každý měsíc.

D. TOEFL

Mezinárodně uznávaná standardizovaná jazyková zkouška TOEFL (Test of English as a Foreign Language – Test z angličtiny jako cizího jazyka), vytvořená a administrovaná největší americká testovací organizací Educational Testing Service (ETS), ověřuje schopnost ovládání angličtiny v univerzitním prostředí. Složení této zkoušky je zpravidla vyžadováno pro přijímací řízení do vysokoškolských vzdělávacích programů, které jsou nabízeny v angličtině, a to nejen v USA. Svou obtížností odpovídají střednímu a vyššímu stupni pokročilosti (úroveň B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výsledkem zkoušky je bodové skóre. V Česku je tuto zkoušku možné absolvovat v Praze a v Ostravě.

2. NĚMČINA

Zkoušky Goethe-Institutu

Goethe-Institut nabízí mezinárodně uznávané jazykové zkoušky na všech stupních evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušky je možno absolvovat buď přímo v Goethe-Institutu v Praze nebo v některém z jeho licenčních center. Na úrovni A1/A2 jsou nabízeny zkoušky Start in Deutsch 1 a Start in Deutsch 2.

V České republice nejčastěji skládaná zkouška z němčiny, Zertifikat Deutsch, odpovídá úrovni B1. Dokládá dobrou znalost německého jazyka umožňující komunikaci v situacích běžného života. Mládeži do 15 let je určen Zertifikat Deutsch für Jugentliche. Na úrovni B2 je zkouška Zertifikat Deutsch für den Beruf, která kromě jazykových znalostí předpokládá též vědomosti z praxe. Obzvlášť zajímavý je tento certifikát pro osoby, které mají úzký pracovní kontakt s SRN nebo které by rády v SRN pracovaly.

Složením zkoušky Zentrale Mittelstufenprüfung – úroveň C1, kandidáti dokážou, že mají kvalitní znalosti německého jazyka a jsou schopni se jak písemně, tak ústně, korektně vyjádřit k mnoha tématům.

Oberstufenprüfung – úroveň C2 je doklad kvalifikovaného zvládnutí německého jazyka v profesním životě.

3. FRANCOUZŠTINA

Jeden z hlavních úředních jazyků v EU. Zkoušky organizuje kulturní oddělení Francouzského velvyslanectví pod záštitou Mezinárodního centra pedagogických studií.Zkouška DELF má čtyři stupně: A1 až B2. První dvě úrovně, A1 a A2, jsou určeny pro uživatele základů jazyka. Další dvě úrovně, B1 a B2, pro samostatné uživatele. Úrovně DELF A1, A2, B1, B2 existují i ve verzi pro děti a mládež. Vyšší úroveň zkoušky, DALF, má dva stupně: C1 a C2. DALF je určený pro zkušené uživatele francouzštiny a můžete ho využít např. při práci nebo studiu v zahraničí.

4. ŠPANĚLŠTINA

Zkoušky DELF. Mezinárodně uznávané zkoušky ze španělštiny, které se jmenují DELF, lze skládat na třech úrovních: DELF Inicial (středně pokročilá úroveň), DELF Intermedio (pokročilá úroveň) a DELF Superior (velmi pokročilá úroveň). Zkoušky vydává Španělské ministerstvo školství a vědy a jeho jménem je předává Institut Cervantes v Praze. Zkoušky je možné absolvovat na třech místech ČR, kromě Prahy také v Brně a v Českých Budějovicích.

CEF STUPNICE

1. CO JE EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC

Toto označení vzniklo z důvodů legalizace jazykových znalostí „obyvatel“ Evropské unie. Je to jakýsi „řidičák na jazyky“. Celá škála od A1 po C2 postihuje jednotlivé úrovně jazykových znalostí od základních až po vysoce pokročilé. Tato jednoduchá globální škála zpřístupňuje systém uživatům a poskytuje globální orientační informace o úrovni znalostí daného studenta, a to v rámci téměř celé Evropy. Zároveň i v rámci České republiky je již tato škála známá, jak u příjímacích řízení u státní správy, tak i u malých, středních či nadnárodních firem, a také u všech běžných vysokých škol a universit v ČR. Lze obecně říci, že už většina firem v současnosti běžně užívá škálu A1 – C1 pro požadavky jazykového vzdělávání svých stávajících či přijímaných zaměstnanců.

Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků
uživatel základů jazyka A1 Rozumí často užívaným každodenním výrazům a základním frázím umožňujícím mu uspokojovat základní životní potřeby a umí takové výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a jiné, umí se ptát na osobní údaje, jako například kde někdo žije, koho zná a co vlastní, a umí na podobné otázky odpovídat. Dokáže se jednoduše domluvit, pokud člověk, se kterým mluví, hovoří pomalu a zřetelně a je ochoten mu pomoci.
A2 Rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (např. základní osobní údaje a informace o rodině, nakupování, místo kde žije, zaměstnání). Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích, které vyžadují jednoduchou, přímou výměnu informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech. Jednoduchým způsobem umí popsat své vzdělání, své nejbližší okolí a věci týkající se bezprostředních potřeb.
samostatný uživatel jazyka B1 V hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny zřetelným standardním způsobem. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování na území, kde se daným jazykem hovoří. Umí vytvořit jednoduchý souvislý text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s rodilými mluvčími bez bez většího úsilí na obou stranách. Umí sestavit jasný podrobný text o širokém okruhu témat, vysvětlit stanovisko k aktuálním problémům a uvést výhody a nevýhody různých možností.
zkušený uživatel jazyka C1 Rozumí širokému okruhu náročných a delších textů a dokáže rozpoznat skrytý význam. Umí se yyjadřovat plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a účinně pro společenské, studijní a pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře členěný podrobný text o složitých tématech, prokázat uvědomělé užití zásad stavby textu, spojovacích výrazů a prostředků vyjadřujících vazby v textu.
C2 Snadno rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů, rekonstruovat argumenty a vysvětlení a souvislé je prezentovat. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně, přičemž rozlišuje jemnější významové odstíny i ve složitějších situacích.

3. Označení úrovně výstupních znalostí dle ERRCJ v kursech na naší jazykové škole

  Typ kursu Úroveň dle ERRCJ
1. Kurs základní A1/A2
2. Kurs střední A2/B1
3. Kurs pokročilí B1/B2
4. Kurs speciální B2/C2
5. Kurs odborný - základní A1/A2
6. Kurs odborný - střední B1/B2
7. Kurs odborný - pokročilí C1/C2
8. Kurs konverzační B2/C2
9. Denní pomaturitní studium B1/B2

Pozn. I: U osvědčení o vydaných úspěšným absolventům naší školy vyznačujeme vždy patřičnou úroveň výstupních znalostí dle ERRCJ.

Pozn. II: Vzhledem k tomu, že studium u každého studenta je záležitostí více aspektů, lze označit jeho výstupní znalosti i formou znalostí na rozhraní jednotlivých úrovní.

4. Přehled mezinárodních zkoušek s označením úrovní dle ERRCJ

ALTE Level ALTE Level Description Evropský referenční rámec stanovený Radou Evropy Cambridge Examinations TOEFL Certifikáty TELC (The European Language Certificates) Zkoušky Goethe Institutu Francouzské certifikáty Státní jazykové zkoušky
Certifikáty provádí British Council Fulbrightova komise AJAK Jazyková
škola hl. m. Prahy
Francouzský institut Státní jaz. škola
0 Beginner
(Breakthrough)
A1     TELC A1 Start
Deutsch
1
   
1 Elementary
(Waystage)
A2 KET stupeň
dle
dosaženého
počtu
bodů
TELC A2 Start
Deutsch
2
   
2 Lower
Intermediate
(Treshold)
B1 PET
BEC
Preliminary
CELS
Preliminary
TELC B1 ZD Zertifikat Deutsch

 

Osvědčení o základní znalosti jazyka
3 Upper
Intermediate
(Independet User)
B2 FCE
BEC
Preliminary
CELS
Preliminary
TELC B2 ZdfB Zertifikat Deutsch
für den Beruf
DELF 1
DELF 2
Základní
SJZ
4 Advanced
(Competent User)
C1 CAE
BEC
Preliminary
CELS
Preliminary
TELC C1 ZMP
Zentrale
Mittelstufen-prüfung
DALF Všeobecná
SJZ
5 Very Advanced
(Good User)
C2 CPE TELC C2 ZOP
Zentrale
Oberstufen-
prüfungKDS
Kleine
Deutsches
Sprachdiplom
DALF Speciální
SJZ
(tlumočnická,
překladatelská)
            GDS
Grosses
Deutsches
Sprachdiplom
   

Školní knihovna

Naše jazyková škola poskytuje všem studentům registrovaným v jednotlivých studijních skupinách možnost vypůjčit si na dobu maximálně jednoho měsíce literaturu v jazyce, který studují v předmětném kursu.

Tato možnost je nabízena především studentům denního pomaturitního studia a studentům, kteří navštěvují kursy vyšší úrovně.

Při výběru knih Vám osobně ředitel školy poskytne seznam k nahlédnutí, a po konzultaci, týkající se především vhodnosti daného výběru vzhledem ke znalostem a potřebám studenta, si můžete zařídit vypůjčení na sekretariátu školy. Školní knihovna obsahuje sbírku více než dvou tisíc svazků v anglickém, německém, italském, španělském, francouzském a ruském jazyce. Dle zaměření jsou knihy rozděleny takto:

1) Obecná literatura

- knihy zaměřené na běžného čtenáře (romány, detektivky, cestopisy apod.) a rozdělené do několika úrovní dle náročnosti četby v daném jazyce, resp. dle úrovně jazykové vybavenosti čtenáře (řada knih je doplněna i nahrávkou četby rodilým mluvčím).

2) Odborná literatura

- knihy, které slouží především jako doplněk k domácímu studiu, respektive k prohlubování znalostí studenta (učebnice gramatiky, vzorové testy). Jedná se především o tituly nakladatelství Oxford, Cambridge či Longmann.

3) Slovníky

- pro studijní účely je možné si zapůjčit i slovníky jak klasické, tak i výkladové či odborné (medicína, obchod, právo, ekonomika, finance apod.).


Proč naše škola?

  • Nabízíme tradici a kvalitu – jsme tu pro Vás od roku 1990.

  • Výuka probíhá ve skupinkách s max. 7 – 9 účastníky.

  • Naši školu absolvovalo již více jak 7 000 spokojených studentů.

  • Poskytujeme ucelené vzdělání, ne pouze jeho část za nízkou cenu.

  • Veškerý učební materiál je již zahrnutý v ceně studia, neplatíte nic navíc.

  • Jsme certifikovaným zástupcem prestižní britské sítě jazykových škol Regent Scanbrit.

  • Školní knihovna je přístupná všem našim studentům zdarma.

  • Veškeré konzultace v oblasti jazykového studia jsou u nás bezplatné.

  • Vždy se snažíme vyjít vstříc potřebám a požadavkům našich klientů.

Nabídka kurzů INTERLINGUA s.r.o.

Kursy pro veřejnost 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Denní pomaturitní studium školní rok 2023/2024

Angličtina, němčina atd.

Kursy pro firmy 2022/2023

individuální a skupinová výuka

Kursy pro děti mládež 2022/2023

děti a mládež 6 - 19 let

JAZYKOVÝ TÁBOR, HOSTÝNSKÉ VRCHY, RAJNOCHOVICE 2023

hotel Pod Šaumburkem 20. - 25.8.2023 děti a mládež 8 - 19 let

Příprava pro mezinárodní zkoušky 2022/2023

PET, FCE, CAE, BEC

RYCHLOKURSY FAST TRACK, školní rok 2022/2023 + léto 2023

děti, mládež a dospělí

Studium v zahraničí 2022/2023

Velká Británie, USA, Řecko, Malta

Kursy pro mateřské školy 2022/2023

děti 3 - 6 let

Aktuality

Kontakt

Dr. Skaláka 1455/1,
Přerov I - Město, 750 02
tel.,fax.: 581 217 606,
e-mail: interred@interred.cz

Jazykov a manaersk kola
INTERLINGUA REDSQUARES
Dr. Michal Frank

+420 581 217 606
interred@interred.cz

2014 INTERLINGUA s.r.o., Vechna prva vyhrazena, design a kd wedipa.com

Odkazy
Kontakujte ns